Lasten, nuorten ja perheiden tukena

Holmi Caresin avopalvelut tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia ennalta ehkäiseviä sekä lastensuojelun avohuollon tukipalveluita lapsille, nuorille, aikuisille sekä perheille. Lastensuojelulaitos Punapakka tarjoaa kodin seitsemälle lapselle.  Holmi Cares toimii yhteistyössä kuntien sosiaalitoimien kanssa.

Avopalvelut

Holmi Cares avopalveluihin kuuluvat ammatillinen tukihenkilötoiminta ja jälkihuollon lähituki, perhetyö sekä tehostettu perhetyö. Holmi Caresin on mahdollista järjestää myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia omissa toimitiloissaan, palvelun tilaajan tiloissa tai perheen omissa toimintaympäristöissä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta ja jälkihuollon lähituki

Holmi Cares tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisessa asiakkuudessa olevalle lapselle tai nuorelle. Tukihenkilötoiminta voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa työskentelyä, jolla pyritään tukemaan lapsen ja perheen hyvinvointia tai esimerkiksi välttämään laitossijoitus. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on yksilöllisen tuen mahdollistaminen lapselle tai nuorelle, jolloin perhe voi olla mukana työskentelyssä lapsen tai nuoren kokonaistilanne huomioiden tarpeen mukaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi olla myös jälkihuollon lähitukea kodin ulkopuolisessa sijoituksessa olleelle nuorelle tilanteessa, jossa nuori muuttaa sijoituksen jälkeen takaisin perheensä luo tai omaan kotiin. Jälkihuollon lähituen tavoitteena onkin usein tukea asiakasta itsenäiseen elämään. Tällöin työntekijä on asiakkaan rinnallakulkija, kannustaja ja ratkaisuiden etsijä, joka tukee nuorta oman arjen hallinnassa, virallisten ja taloudellisten asioiden hoitamisessa, sekä sosiaalisissa taidoissa ja verkoston kanssa toimimisessa. Jälkihuollon yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on saattaa nuori turvallisesti aikuisuuteen ja opettaa nuorelle itsenäisen elämän taitoja.

Holmi Cares tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa myös täysi-ikäisille, aikuissosiaalityön asiakkaille. Tällöin työntekijä voi tukea aikuista esimerkiksi oman arjen hallinnassa, ammattiin valmistumisessa tai muussa kouluttautumisessa, sekä työllistymisessä ja työelämässä jaksamisessa. Toiminnalla voidaan mahdollistaa asiakkaan psykososiaalinen tuki tai toimintaa voidaan tarjota esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ammatillista tukihenkilötoimintaa voidaan toteuttaa myös perheen vanhemman oman yksilötuen mahdollistamiseksi.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan työmenetelminä voidaan käyttää asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja, sekä luovia tai toiminnallisia menetelmiä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tukea voidaan sovitusti suunnata esimerkiksi asiakkaan koulunkäynnin tai harrastustoiminnan tukemiseksi. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on usein tukea asiakasta psykososiaalisesti ja kokonaisvaltaisesti arjessa jaksamiseen ja haasteista selviytymiseen. Holmi Caresin työntekijöillä on vankka kokemus sekä alaikäisten asiakkaiden että aikuissosiaalityön asiakkaiden ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, sekä jälkihuollon lähituen toteuttamisesta.

Perhetyö(shl)

Holmi Cares tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Perhetyötä toteutetaan ehkäisevänä työskentelynä perheen tarpeiden mukaan. Holmi Caresin tarjoamaa perhetyötä toteutetaan usein perheen kokonaistilanteen arvioimiseksi ja perheen kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioimiseksi. Perheen tilanteen arvioinnissa kartoitetaan ne vahvuudet ja voimavarat, joiden varaan perheen arkea ja perheenjäsenten toimintaa voidaan rakentaa, sekä ne haasteet, joiden vuoksi perhe voi tarvita ulkopuolista tukea ja ohjausta. Perhetyön työskentelyssä perhettä tuetaan usein vuorovaikutuksessa ja perhedynamiikassa.

Holmi Caresin perhetyöntekijöillä on kokemusta erityisesti vahvempaan vanhemmuuteen ja aikuisjohtoiseen arkeen ohjaamisesta, lähisuhdeväkivaltatyöskentelystä, sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvistä haasteista asiakastyössä. Perhetyön osana voidaan käyttää myös neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja ja usein työskentelyssä käytetään myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten ulkoiluun, liikuntaan tai taidelähtöisiin ja kirjalliseen ilmaisuun liittyviä keinoja. Työskentelyssä käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan perheenjäsenille tarjottavaa yksilöllistä keskustelutukea, lasten tai vanhempien keskinäisiä tapaamisia ja koko perheen tapaamisia. Työskentely suunnataan pääsääntöisesti perheiden kotiin, perheiden omaan arkeen ja toimintaympäristöön.

Holmi Caresin tuottamaa perhetyötä toteutetaan usein työparityöskentelynä, jolloin perheen tilanteesta voidaan tehdä laajemmin kokonaisvaltainen arvio ja jolloin perheen kanssa voidaan työstää asioita myös yksilöllisemmin erilaisilla kokoonpanoilla – esimerkiksi perheen vanhemmalla voi olla yksilöllistä tukea vain toisen perhetyöntekijän tarjoamana. Parityöskentelyssä perhetyön keinoja ja työmenetelmiä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista käyttää laajasti. Perhetyön tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa, perheen tarpeet ja tilanne huomioon ottaen. Perhe itse on keskeisessä asemassa tavoitteita asettaessa ja muutostyötä tehtäessä.

Tehostettu perhetyö(lastensuojelun avohuolto)

Holmi Cares tarjoaa lastensuojelun avohuollon mukaista tehostettua perhetyötä. Tehostettu perhetyö on korjaavaa ja perheen voimavaroja rakentavaa työskentelyä perheen tarpeiden mukaan. Tehostettu perhetyö voidaan aloittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa sijaishuollon tarvetta on jo pohdittu tai mikäli perheessä on akuutti kriisi tai muu tilanne, johon vaaditaan nopeaa muutosta. Tehostettua perhetyötä toteutetaan usein silloin, kun perheen tilanteesta on olemassa jo suurempi huoli.

Holmi Caresin perhetyöntekijöillä on kokemusta erityisesti vahvempaan vanhemmuuteen ja aikuisjohtoiseen arkeen ohjaamisesta, lähisuhdeväkivaltatyöskentelystä, sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvistä haasteista asiakastyössä. Perhetyön osana voidaan käyttää myös neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja ja usein työskentelyssä käytetään myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten ulkoiluun, liikuntaan tai taidelähtöisiin ja kirjalliseen ilmaisuun liittyviä keinoja. Työskentelyssä käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan perheenjäsenille tarjottavaa yksilöllistä keskustelutukea, lasten tai vanhempien keskinäisiä tapaamisia ja koko perheen tapaamisia. Työskentely suunnataan pääsääntöisesti perheiden kotiin, perheiden omaan arkeen ja toimintaympäristöön.

Holmi Caresin tuottamaa perhetyötä toteutetaan usein työparityöskentelynä, jolloin perheen tilanteesta voidaan tehdä laajemmin kokonaisvaltainen arvio ja jolloin perheen kanssa voidaan työstää asioita myös yksilöllisemmin erilaisilla kokoonpanoilla – esimerkiksi perheen vanhemmalla voi olla yksilöllistä tukea vain toisen perhetyöntekijän tarjoamana. Parityöskentelyssä perhetyön keinoja ja työmenetelmiä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista käyttää laajasti. Perhetyön tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa, perheen tarpeet ja tilanne huomioon ottaen. Perhe itse on keskeisessä asemassa tavoitteita asettaessa ja muutostyötä tehtäessä.

Lastensuojelulaitos Punapakka

Ohjaajat 24/7 puh.0401283869

Lastensuojelulaitos Punapakka tarjoaa kodin seitsemälle lapselle, jotka kaipaavat pitkäaikaista sijaishuoltopaikkaa. Punapakka tarjoaa turvallisen ja viihtyisän kodin, jossa lasten on hyvä kasvaa ja kehittyä saaden ammatillista tukea elämänsä polulle. Meille on tärkeää luoda aito kiintymyssuhde lapseen ja sen avulla rakentaa lapsen tulevaisuutta yhdessä hänen läheistensä kanssa.

Kodissamme työskentelee sosionomeja, sairaanhoitaja sekä lähihoitajia terapeuttisella työotteella. Terapeuttisessa työotteessa huomioimme ja tuemme perheen voimavaroja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Moniammatillinen kasvatustiimimme kohtaa lapset ja heidän perheensä lämmöllä ja yhdessä tekemällä—meillä jokainen lapsi saa olla oma itsensä ja tulla arvostetuksi ja välitetyksi itsenään.

Lapset voivat tulla Punapakkaan hyvin erilaisilla taustoilla. Henkilökunnan vahva kokemus sijaishuollosta ja lasten monipuolisista haasteista luovat hyvän pohjan kohdata erilaisia lapsia yksilöinä. Punapakassa panostamme terapeuttiseen työotteeseen, jossa huomioimme lapsen tarpeen välittäviin aikuissuhteisiin ja pyrimme tarjoamaan aitoja kiintymyssuhteita lapsen elämään. Työntekijöillämme on osaamista neuropsykiatrisista ja psykiatrisista haasteista ja osaamisemme erilaisten traumojen hoitamisessa on vahvaa työkokemuksemme kautta. Uskomme, että vahva perushoiva ja aito välittäminen ovat lähtökohtaisesti terapeuttisia elementtejä, joiden ohella strukturoitu turvallinen arki luo turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Lastensuojelulaitos Punapakan ensisijainen tarkoitus on tarjota pitkäaikaista sijaishuoltoa huostaanotetuille lapsille. Henkilökunnan ammattitaito mahdollistaa lapsen kiireellisenkin sijoituksen tai avohuollon tukitoimena sijoittamisen. Haluamme kuitenkin tarjota kodissamme asuville lapsille pysyvyyttä ja jatkuvuutta myös muiden lasten osalta. 

Kotimme arvot

Toimintaamme ohjaavat vahvat arvot, jotka kulkevat mukanamme kaikessa työssämme.

 • Lapsi- ja perhelähtöisyys
 • Välittäminen ja huomioiminen
 • Yhteistyö ja kumppanuus
 • Osaaminen ja yksilöllisyys

Toimintaympäristö

Lastensuojelulaitos Punapakka sijaitsee keskellä Satakuntalaista maalaisidylliä Nakkilassa. Nakkilassa on reilu 5000 asukasta ja sen keskeinen sijainti mahdollistaa monipuoliset kulkuyhteydet ympäri Satakuntaa, Keski- ja Etelä-Suomea. Nakkilan kunta tarjoaa hyvän ympäristön kasvulle ja kehitykselle koulunkäynnin monipuolisuudella sekä lukuisilla harrastusmahdollisuuksilla. 

Punapakan keittiö on kotimme sydän. Keittiössä loihdimme maittavat ruoat, istahdamme vaihtamaan kuulumisia ja vietämme aikaa yhdessä.

Kotimme huoneet ovat tilavat ja valoisat. Jokainen huone on erilainen ja lapset saavatkin itse vaikuttaa miltä oma huone näyttää ja miten se sisustetaan.

Punapakka kotina tarjoaa seitsemälle lapselle 600 neliön tilat, joissa jokaisella lapsella on 13-19 neliöiset tilavat ja avarat omat huoneet. Yleiset tilat ovat viihtyisät ja toimivat, harrastetiloja löytyy yhdessä tekemiseen tai yksin harrastamiseen. Kodinhoitoon on iso kodinhoitohuone ja yhteiskäytössä tilava, viihtyisä sauna ja kylpyamme. Lisäksi Punapakassa on toisessa kerroksessa perhetila, jossa vieraiden on mahdollista rauhassa yöpyä. Tila pitää sisällään yhden huoneen nukkumapaikkoineen sekä varustellun keittiön. Samassa tilassa voidaan pitää myös erilaisia rauhallisia hetkiä lapsen kanssa. 

Hehtaarin suojaisa pihapiiri kätkee sisäänsä hyvin hoidetun hyötypuutarhan lukuisine marjapensaineen sekä omenapuineen, kasvihuoneen sekä vihannesmaat, laajat nurmikentät pihapeleille sekä piharakennukset. Läheisten metsien tarjoamat luontoelämykset ovat lähellämme retkeilytoimintaa varten ja lähdepohjainen uimapaikka sijaitsee pyöräilymatkan päässä. 

Punapakassa lasten kasvatustyöstä vastaa tämä huikea tiimi! Kasvatustyötä tukee Anja-mummi huolehtien ruokahuollosta ja kotimme siisteydestä, konsultoiva perheterapeutti Mari auttaen työssämme lasten ja heidän perheiden kanssa sekä huikeat sijaiset, jotka kulkevat kanssamme arjessa lasten hyvinvoinnista huolehtien.

Yhteystietomme löydät Ota yhteyttä” -osiosta.

Avopalvelujen toteuttajat

Andreas Holmi

 • Yrittäjä
 • Sosionomi(AMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • ART- sekä Family Ties-ohjaaja
 • Perhearviointi -koulutus

Sonja Vaskela

 • Avopalveluvastaava/Satakunta
 • Sosionomi(YAMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Perhearviointi -koulutus

Emmi Hakala

 • Tukipalveluohjaaja/Satakunta
 • Sosionomi(AMK)

Aliisa Mäkinen

 • Tukipalveluohjaaja/Satakunta
 • Sosionomi(AMK)

Mari Heurlin

 • Pari- ja perheterapian psykoterapeutti/Punapakka
 • Sosionomi(YAMK)

Minna Rantanen

 • Avopalveluvastaava/Pirkanmaa
 • Sosionomi(AMK)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Rikos- ja riita-asioidensovittelija

Pia Juvela

 • Tukipalveluohjaaja/Pirkanmaa
 • Sosionomi(AMK)
 • Perhearviointi-koulutus

Timo Rantanen

 • Tukipalveluohjaaja/Pirkanmaa
 • Lähihoitaja
 • Neuropsykiatrinen valmentaja

Katariina Hietala

 • Tukipalveluohjaaja/Pirkanmaa
 • Sairaanhoitaja

Jan Johansson

 • Tukipalveluohjaaja/Pirkanmaa
 • Lähihoitaja

Ota yhteyttä

Andreas Holmi, yrittäjä
 • Avopalvelut Satakunta/Pirkanmaa
 • Lastensuojelulaitos Punapakka
 • Paikkakyselyt sekä hallinto
 • puh.045-1425568
 • @:andreas.holmi@holmicares.fi
Hennariikka Rosenqvist, yksikön johtaja
 • Lastensuojelulaitos Punapakka
 • Paikkakyselyt(sijaishuolto) sekä hallinto
 • puh.0401817551
 • @:hennariikka.rosenqvist@holmicares.fi
Sonja Vaskela, avopalveluvastaava Satakunta
 • Avopalvelut Satakunta
 • Paikkakyselyt(avopalvelut Satakunta)
 • puh.040-4873455
 • @:sonja.vaskela@holmicares.fi
Mari Heurlin, pari- ja perheterapeutti
 • Lastensuojelulaitos Punapakka
 • Tavoitat Marin Punapakan ohjaajien numerosta
Emmi Hakala, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Satakunta
 • puh.040-1698127
 • @:emmi.hakala@holmicares.fi
Aliisa Mäkinen, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Satakunta
 • puh.040-6195452
 • @:aliisa.makinen@holmicares.fi
Minna Rantanen, avopalveluvastaava Pirkanmaa
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • Paikkakyselyt(avopalvelut Pirkanmaa)
 • puh.045-1579454
 • @:minna.rantanen@holmicares.fi
Pia Juvela, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • puh.040-6627969
 • @:pia.juvela@holmicares.fi
Timo Rantanen, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • puh.040-1844174
 • @:timo.rantanen@holmicares.fi
Katariina Hietala, tukipalveluohjaaja
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • puh.0408267779
 • @:katariina.hietala@holmicares.fi
Jan Johansson
 • Avopalvelut Pirkanmaa
 • puh.045-1863162
 • @:jan.johansson@holmicares.fi

Toimipaikkojen tiedot:

Postiosoite:
Holmi Cares Oy(3124773-5) 
Pyssykankaantie 567, 
29270 Hormisto

Avopalvelut Pirkanmaa toimisto ja toimitilat 
Mikkolantie 4, 
33470 Ylöjärvi

Lastensuojelulaitos Punapakka 
Pyssykankaantie 567, 
29270 Hormisto 
Ohjaajat puh. 0401283869 
@: punapakka@holmicares.fi