Avopalvelut

Holmi Cares avopalveluihin kuuluvat ammatillinen tukihenkilötoiminta ja jälkihuollon lähituki, perhetyö sekä tehostettu perhetyö. Holmi Caresin on mahdollista järjestää myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia omissa toimitiloissaan, palvelun tilaajan tiloissa tai perheen omissa toimintaympäristöissä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta ja jälkihuollon lähituki

Holmi Cares tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisessa asiakkuudessa olevalle lapselle tai nuorelle. Tukihenkilötoiminta voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa työskentelyä, jolla pyritään tukemaan lapsen ja perheen hyvinvointia tai esimerkiksi välttämään laitossijoitus. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on yksilöllisen tuen mahdollistaminen lapselle tai nuorelle, jolloin perhe voi olla mukana työskentelyssä lapsen tai nuoren kokonaistilanne huomioiden tarpeen mukaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi olla myös jälkihuollon lähitukea kodin ulkopuolisessa sijoituksessa olleelle nuorelle tilanteessa, jossa nuori muuttaa sijoituksen jälkeen takaisin perheensä luo tai omaan kotiin. Jälkihuollon lähituen tavoitteena onkin usein tukea asiakasta itsenäiseen elämään. Tällöin työntekijä on asiakkaan rinnallakulkija, kannustaja ja ratkaisuiden etsijä, joka tukee nuorta oman arjen hallinnassa, virallisten ja taloudellisten asioiden hoitamisessa, sekä sosiaalisissa taidoissa ja verkoston kanssa toimimisessa. Jälkihuollon yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on saattaa nuori turvallisesti aikuisuuteen ja opettaa nuorelle itsenäisen elämän taitoja.

Holmi Cares tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa myös täysi-ikäisille, aikuissosiaalityön asiakkaille. Tällöin työntekijä voi tukea aikuista esimerkiksi oman arjen hallinnassa, ammattiin valmistumisessa tai muussa kouluttautumisessa, sekä työllistymisessä ja työelämässä jaksamisessa. Toiminnalla voidaan mahdollistaa asiakkaan psykososiaalinen tuki tai toimintaa voidaan tarjota esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ammatillista tukihenkilötoimintaa voidaan toteuttaa myös perheen vanhemman oman yksilötuen mahdollistamiseksi.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan työmenetelminä voidaan käyttää asiakkaan tarpeen mukaan neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja, sekä luovia tai toiminnallisia menetelmiä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tukea voidaan sovitusti suunnata esimerkiksi asiakkaan koulunkäynnin tai harrastustoiminnan tukemiseksi. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on usein tukea asiakasta psykososiaalisesti ja kokonaisvaltaisesti arjessa jaksamiseen ja haasteista selviytymiseen. Holmi Caresin työntekijöillä on vankka kokemus sekä alaikäisten asiakkaiden että aikuissosiaalityön asiakkaiden ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, sekä jälkihuollon lähituen toteuttamisesta.

Perhetyö(shl)

Holmi Cares tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Perhetyötä toteutetaan ehkäisevänä työskentelynä perheen tarpeiden mukaan. Holmi Caresin tarjoamaa perhetyötä toteutetaan usein perheen kokonaistilanteen arvioimiseksi ja perheen kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioimiseksi. Perheen tilanteen arvioinnissa kartoitetaan ne vahvuudet ja voimavarat, joiden varaan perheen arkea ja perheenjäsenten toimintaa voidaan rakentaa, sekä ne haasteet, joiden vuoksi perhe voi tarvita ulkopuolista tukea ja ohjausta. Perhetyön työskentelyssä perhettä tuetaan usein vuorovaikutuksessa ja perhedynamiikassa.

Holmi Caresin perhetyöntekijöillä on kokemusta erityisesti vahvempaan vanhemmuuteen ja aikuisjohtoiseen arkeen ohjaamisesta, lähisuhdeväkivaltatyöskentelystä, sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvistä haasteista asiakastyössä. Perhetyön osana voidaan käyttää myös neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja ja usein työskentelyssä käytetään myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten ulkoiluun, liikuntaan tai taidelähtöisiin ja kirjalliseen ilmaisuun liittyviä keinoja. Työskentelyssä käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan perheenjäsenille tarjottavaa yksilöllistä keskustelutukea, lasten tai vanhempien keskinäisiä tapaamisia ja koko perheen tapaamisia. Työskentely suunnataan pääsääntöisesti perheiden kotiin, perheiden omaan arkeen ja toimintaympäristöön.

Holmi Caresin tuottamaa perhetyötä toteutetaan usein työparityöskentelynä, jolloin perheen tilanteesta voidaan tehdä laajemmin kokonaisvaltainen arvio ja jolloin perheen kanssa voidaan työstää asioita myös yksilöllisemmin erilaisilla kokoonpanoilla – esimerkiksi perheen vanhemmalla voi olla yksilöllistä tukea vain toisen perhetyöntekijän tarjoamana. Parityöskentelyssä perhetyön keinoja ja työmenetelmiä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista käyttää laajasti. Perhetyön tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa, perheen tarpeet ja tilanne huomioon ottaen. Perhe itse on keskeisessä asemassa tavoitteita asettaessa ja muutostyötä tehtäessä.

Tehostettu perhetyö(lastensuojelun avohuolto)

Holmi Cares tarjoaa lastensuojelun avohuollon mukaista tehostettua perhetyötä. Tehostettu perhetyö on korjaavaa ja perheen voimavaroja rakentavaa työskentelyä perheen tarpeiden mukaan. Tehostettu perhetyö voidaan aloittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa sijaishuollon tarvetta on jo pohdittu tai mikäli perheessä on akuutti kriisi tai muu tilanne, johon vaaditaan nopeaa muutosta. Tehostettua perhetyötä toteutetaan usein silloin, kun perheen tilanteesta on olemassa jo suurempi huoli.

Holmi Caresin perhetyöntekijöillä on kokemusta erityisesti vahvempaan vanhemmuuteen ja aikuisjohtoiseen arkeen ohjaamisesta, lähisuhdeväkivaltatyöskentelystä, sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvistä haasteista asiakastyössä. Perhetyön osana voidaan käyttää myös neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja ja usein työskentelyssä käytetään myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä, kuten ulkoiluun, liikuntaan tai taidelähtöisiin ja kirjalliseen ilmaisuun liittyviä keinoja. Työskentelyssä käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan perheenjäsenille tarjottavaa yksilöllistä keskustelutukea, lasten tai vanhempien keskinäisiä tapaamisia ja koko perheen tapaamisia. Työskentely suunnataan pääsääntöisesti perheiden kotiin, perheiden omaan arkeen ja toimintaympäristöön.

Holmi Caresin tuottamaa perhetyötä toteutetaan usein työparityöskentelynä, jolloin perheen tilanteesta voidaan tehdä laajemmin kokonaisvaltainen arvio ja jolloin perheen kanssa voidaan työstää asioita myös yksilöllisemmin erilaisilla kokoonpanoilla – esimerkiksi perheen vanhemmalla voi olla yksilöllistä tukea vain toisen perhetyöntekijän tarjoamana. Parityöskentelyssä perhetyön keinoja ja työmenetelmiä perheen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista käyttää laajasti. Perhetyön tavoitteet sovitaan aina yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa, perheen tarpeet ja tilanne huomioon ottaen. Perhe itse on keskeisessä asemassa tavoitteita asettaessa ja muutostyötä tehtäessä.